ایران کوک

کارهای خیلی بد و زشت

1

1

هیچ وقت این کارها را نکن
بد,زشت,ناپیند,
هیچ وقت وقتی کسی داره نظرشو میگه ..حتی اگه ازاون شخص بدتون میاد ..حتی اگه نمخواین صداشو بشنوین ..

صفحه 1 از 11